Закупненська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Закупненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Дата: 31.05.2021 11:54
Кількість переглядів: 516

Оголошення

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Закупненської селищної ради.

Закупненська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади кервника Закупненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Закупненскої селищної ради.

Найменування і місцезнаходження закладу:

Закупненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Закупненскої селищної ради знаходиться за адресою: смт Закупне, вулиця Центральна, 7.      

      Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:  посаду керівника закладу освіти може обіймати особа,  яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста (магістра), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.    

     Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Закупненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Закупненскої селищної ради.

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії  такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня  магістра (спеціаліста) з додатком;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

 

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі  особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом  порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

     Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

 Дата та місце проведення конкурсу: Закупненька селищна рада – 30.06.2021 року (зала засідань)

 Складові конкурсу:

   Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти,
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

Перелік питань, форма перевірки знання законодавства будуть визначені  конкурсною комісією та оприлюдненні на веб-сайті селищної ради.

       Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою:  вул. Центральна,9а, смт. Закупне, відділ освіти,культури, молоді та спорту Закупненської селищної ради .

 Уповноважена особа щодо надання інформації про конкурс та прийом документів – Хміль Тетяна Василівна (телефон 0968743575, адреса електронної пошти hmiltv @gmail.com).

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Закупненської селищної ради.

Перелік  питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти

 1. Яка державна установа визначає державну політику в сфері освіти?              

2. На виконання яких регулятивних функцій спрямовано Закон України «Про освіту»?                                                                                                                         

3. Що є основою нової парадигми освіти?                                                                

4. Хто виступає засновником закладу освіти комунальної форми власності?          

5. Які права входять в поняття «право на освіту»?                                                    

6. Як визначено мовну політику у закладах освіти?                                                            

 7. Що таке інформальна освіта?                                                                                 

 8. Які форми здобуття освіти належать до інституційних форм здобуття освіти?

9. Які форми здобуття освіти належить до індивідуальних форм здобуття освіти?                       

 10. Який спосіб організації освітнього процесу передбачає сімейна (домашня) форма здобуття освіти?                                                                                                   

 11. Які гарантії громадянам визначає Закон України «Про освіту» для здобуття початкової та базової середньої освіти?                                                                      

 12. Як у Законі України «Про освіту» сформульовано мету позашкільної освіти?

13. Який термін, використаний у Законі України «Про освіту», визначається як «комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку»?                                              

14. У яких закладах держава створює умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування?                                          

15. Які умови для здійснення освітньої діяльності визначені у Законі України «Про освіту» для закладів освіти?                                                                            

 16. Які права керівнику закладу загальної середньої освіти надає автономія закладу освіти?                                                                                                             

17. В який термін відповідно до статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту» передбачається розміщення для відкритого доступу інформації та документів, визначених частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом?                                                                                      

18. В чому полягає особливість відносин між закладами освіти та релігійними організаціями?                                                                                                            

19. Які структурно-змістовні складові містить освітня програма?                              

 20. Які складові включає внутрішня система забезпечення якості освіти?                    

21. Які інструменти, процедури та заходи входять до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?                                                                                         

22. Які види автономії гарантовані державою для закладу освіти?                        

23. На яких підставах створюється наглядова (піклувальна) ради закладу освіти?                                                                                                                               

  24. Який термін, використаний у Законі України «Про освіту», визначається як «Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»?                                     

 25. Що вважається порушенням академічної доброчесності?                                                       

 26. Які види порушень, пов’язані з поняттям “академічна доброчесність” наводяться у Законі України «Про освіту»?                                                                   

27. Якою установою здійснюється ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти м. Запоріжжя?                                            

  28. Хто здійснюватиме контроль якості освіти в закладах загальної середньої освіти?                                                                                                                             

29. Як проводиться оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання?     

30. В яких закладах проводиться інституційна акредитація?                                    

 31. За яких підстав у закладі освіти організовується інклюзивне навчання?               

32. Які права гарантовані закладом освіти здобувачам освіти?                             

33. Які права мають батьки здобувачів освіти?                                                        

34. Які обов’язки батьків здобувачів освіти визначає Закон України «Про освіту»?                                                                                                                           

35. У якому законодавчому документі визначено державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?                                                                   

36. За яким органом, установою Законом України «Про освіту» закріплено повноваження визначення території обслуговування для закладів початкової та базової середньої освіти?                                                                                                

37. Провадження яких видів діяльності включає робочий час педагогічного працівника?                                                                                                                    

38. Як Закон України «Про освіту» визначає статус практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти?                                                                       

39. Як використовуються кошти, отримані від оренди нерухомого майна комунального закладу освіти?                                                                                 

 40. Який документ затверджує право закладу освіти створювати та мати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, структурні підрозділи, у тому числі філії?                                              

41. Який тип закладу загальної середньої освіти визначений для закладу, що забезпечує базову середню освіту?                                                                        

  42. Як називається заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, наприклад, заклад загальної середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів?                                                                 

 43. Які рівні затвердження проходить освітня програма, розроблена закладом загальної середньої освіти?                                                                                    

 44. Хто має входити до комісії з проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?                                                                                                           

45. Яким документом визначаються повноваження директора закладу загальної середньої освіти?                                                                                                       

 46. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти?                                                                                 

 47. Які повноваження має педагогічна рада закладу?                                                     

48. Які рівні освіти відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта?                                                                                              

  49. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника у між атестаційний період?                                                                    

50. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів, створені на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти?                    

51. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»:                    

52. За якими напрямами Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» регламентує проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?                

53. Які ключові компетентності внесені до переліку, визначеного Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?                                                                                            

54. Які наскрізні вміння випускника закладу освіти наведені у Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?                                                                                            

 55. На вирішення яких завдань спрямована ґрунтовна підготовка вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями, що проводиться в рамках реформи?                

56. На якому етапі впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» має бути розроблений новий державний стандарт базової середньої освіти?                   

57. Які шляхи для зменшення бюрократичного навантаження на школу передбачені Планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

58. Які етапи створення нового освітнього середовища визначає План заходів на 2017- 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?      

 59. На якій підставі здійснюється зарахування учня до закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів?                                                                                                                       

 60. Які документи подаються для зарахування дитини до закладу освіти?            

61. Як у випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, можуть бути встановлені результати попереднього навчання учня?                                                                                       

 62. В який термін має оприлюднюватися інформація про наявність вільних місць у закладі загальної середньої освіти?                                                               

63. Хто відповідає згідно з вимогами законодавства за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти?                   

 64. В який термін заява та відповідні документи для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, подаються до закладу освіти одним з батьків дитини?

65. Чи обов’язковою є присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування до першого класу закладу загальної середньої освіти                                                                                                   

66. Який термін встановлений для видання наказу про зарахування дітей до першого класу закладу загальної середньої освіти?                                                   

67. Які дії керівника закладу освіти, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах)?                                                                                                  

 68. Яка інформація розташовується на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти до початку проведення процедури жеребкування?                                                                                          

 69. За яких умов відбувається зарахування до першого класу закладів освіти на вільні місця після 15 червня?                                                                                            

70. Які умови для зарахування до закладу загальної середньої освіти III ступеня визначені Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти?             

71. Яка освітня галузь відповідно до Державного стандарту визначена параметрами: «здобувач освіти взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях, висловлює думки, почуття та ставлення; розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів»?          

72. Який документ визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти, дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями?                                                                        

 73. Які варіанти освітніх програм входять до Базового навчального плану початкової освіти?                                                                                                                     

 74. Як і ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?

 

 

 

Додаток 2

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Закупненської селищної ради.

 

ЗРАЗОК ситуаційного завдання .

1.Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. На вашу думку, як Ви, як керівник , забезпечуватимете відмінну дисципліну, належний морально-психологічний клімат. І, чи вважаєте Ви партнерські відносини між керівником і підлеглими правильними?

2.Учитель школи систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча школи.  Директор закладу  знає не тільки про погану роботу вчителя, але й про те, що завуч не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з учителем,  фактично заохочує його недобросовісність чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  завуча, начебто немає: покараним повинен бути вчитель. Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі вчителя є значна частка вини завуча.

Які дії директора закладу  після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію?

3.Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Які дії директора школи?

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Закупненської селищної ради.

 

Критерії оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання.

 Для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти буде запропоновано пройти тестування,яке складається з 30 тестових запитань та  розв’язати одне ситуаційне завдання. Правильна відповідь на одне тестове питання оцінюється в 1 бал, правильна та повна відповідь ситуаційного завдання оцінюється в 5 балів.                                                                                                                      Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання оцінюється в 5 балів. Максимальна кількість балів становить 40 балів.                                   Тривалість надання відповідей на тестові питання та письмового вирішення ситуаційного завдання складає 60 хв. Тривалість публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання складає 30 хв.

 Під час презентації не ставляться запитання щодо Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення –  до 10 хв.

         Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

 • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
 • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
 • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
 • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
 • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
 • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
 • залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах, тощо;
 • переваги обраного шляху розвитку закладу.

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

  Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатами тестового випробування, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.

  Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у

 зведеній відомості за тестування на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану.                                                 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь